Hulpverlening is zo goed als de zwakste schakel sterk is... Laat het u niet gebeuren

Wat is bedrijfshulpverlening (BHV)

Inleiding

Bedrijfshulpverlening is de verzamelnaam voor de maatregelen die een werkgever dient te treffen om de veiligheid van zijn werknemers, bezoekers en andere personen die toegang hebben tot de werkomgeving van de organisatie (gebouwen, percelen en terreinen), voor zover dat binnen zijn mogelijkheden ligt, te waarborgen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Arbo-wet artikelen 3, 4 en 22.

Deze maatregelen gelden voor alle bedrijven, maar de invulling is afhankelijk, per werklocatie, van de werkzaamheden en het aantal werknemers.

Het doel van bedrijfshulpverlening is om:
* Calamiteiten, brand en ongevallen te voorkomen, bestrijden en behandelen;
* Weten hoe organisatorisch te handelen bij calamiteiten, brand en ongevallen;
* Zorg te dragen voor aanschaf en onderhoud van middelen die bij voorkoming, beperking, bestrijding en behandeling noodzakelijk zijn;
* Bij te dragen aan de veiligheid en veiligheidsgevoel van werknemers, bezoekers en andere personen die in welke hoedanigheid dan ook belang hebben bij een veilige bedrijfsomgeving.

Waarom bedrijfshulpverlening
Bij bedrijfshulpverlening gaat het echter om meer dan alleen een wettelijke verplichting; er staan grote belangen op het spel, zowel op het gebied van veiligheid als op bedrijfseconomisch gebied. Per jaar vinden ongeveer 150.000 ongevallen op de werkplek plaats (rapport CBS). Van die 150.000 arbeidsongevallen kan in 50.000 gevallen de werknemer dezelfde dag weer aan de slag; er blijven dus 100.000 “verzuimongevallen” over. Ruim 40.000 werknemers zijn langer dan een maand uitgeschakeld door een bedrijfsongeval. In totaal overlijden er jaarlijks 100 mensen door een ongeval op de werkplek (cijfers Arbeidsinspectie).

Ongeveer 1700 bedrijfsongevallen leiden jaarlijks tot blijvende volledige arbeids-ongeschiktheid. De kosten, exclusief productieverlies en ziektekosten, bedragen meer dan 3 miljard gulden per jaar. Snelle en deskundige hulp kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote bedrijfsschade voorkomen.

Daarnaast is de schade die het imago van een bedrijf kan oplopen ook een niet te onderschatten factor. Er is dus alle reden om een preventiebeleid op te zetten en de bedrijfshulpverlening goed te regelen.

Hoeveel bedrijfshulpverleners dient een werkgever in dienst hebben?
Het Arbo-besluit geeft uitsluitsel omtrent het aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) dat een werkgever in dienst dient te hebben. Uitgangspunt is het aantal aanwezige werknemers in de ‘normale’ situatie. Voor elk bedrijf is de ‘normale’ situatie anders en het aantal op te leiden BHV-ers hangt dan ook af van de specifieke bedrijfssituatie en de omvang en ernst van de risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen. De normen vermeld in het Arbo-besluit dienen dan ook als richtlijn te worden beschouwd. Een professionele adviesorganisatie op het gebied van bedrijfshulpverlening kan u hierin het beste adviseren.

Factoren die een rol spelen zijn:
Factoren die een rol spelen zijn:
* Staat en situering van het bedrijfspand (oud, nieuw, modern, vrijstaand)
* Technische voorzieningen
* Soort risicodragende arbeid (giftige stoffen, constructiewerk, metaalbewerking, machines, kantoorwerk)
* Preventieve bedrijfsvoorzieningen (vluchtwegbewijzering, EHBO-koffers, blusmiddelen)
* Aantal personen (werknemers en bezoekers)

Voor een professioneel advies kunt u contact opnemen met onze Verkoop Binnendienst klik hier